Våg och kryptoapparat

Läkemedelsdesign och kryptering – resurssida

Inför besöket

Eleverna bör känna till organisk kemi (estersyntes) och funktionella grupper. Under laborationen är det viktigt att följa instruktioner för en säker kemikaliehantering. Eleverna skall vara införstådda med våra laborationsrutiner inför besöket.

Inför aktiviteten är det en fördel, men inget krav, att eleverna är bekanta med primtal.


Koppling till kursplanen

Här hittar du de delar av ämnets syfte och centrala innehåll i läroplanen som berörs i denna aktivitet.

Kemi åk 7-9

Kemin i naturen, i samhället och i människokroppen

  • Utveckling av produkter och material, till exempel läkemedel.

Matematik åk 7-9

Ämnets syfte

  • “…utveckla kunskaper om histo­riska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har ut­vecklats.”
  • “…kommunicera om mate­matik i vardagliga och matematiska sammanhang.”

Problemlösning

  • Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom oli­ka ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och äm­nesområden.

Centrala begrepp och ord som berörs

  • Syntes
  • Funktionella grupper
  • ADME

Koppling till hållbar utveckling

Skolprogrammet tar inte explicit upp hållbarhetsfrågor, men vi kan rekommendera att koppla ihop besöket hos oss med arbete i klassrummet kring frågor om rent vatten, avloppsrening och föroreningar i hav.