Integritetspolicy

Allmänt

Här beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning inom EU och Sverige samt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

1. Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Vetenskapens Hus verksamhet är Vetenskapens Hus personuppgiftsansvarig. Vi är därmed ansvariga för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

1.1 Kontaktuppgifter till våra dataskyddsombud

KTH: dataskyddsombud@kth.se
Stockholms universitet: dso@su.se

2. Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på avtal eller samtycke. Samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan alltid återkallas. Detta gör du genom att kontakta oss via info@vetenskapenshus.se. Vetenskapens Hus behandlar information olika baserat på ändamål, enligt följande punkter:

2.1 Medföljande ansvarig person för elevgrupp samt deltagare på helg- och lovkurser.

Personuppgifter behandlas för att kunna genomföra avtalet och ur en intresseavvägning.

Detta för att bedriva den aktuella aktiviteten (skolprogram, kurs eller evenemang). Denna uppgift är nödvändig för att vi ska kunna ge ut relevant information om aktiviteten samt för kontakt angående aktiviteten eller elevernas/deltagarnas säkerhet. Kontakt angående elevernas/deltagarnas säkerhet kan exempelvis angå kvarglömd elev/deltagare med mer.

Uppgifter gallras senast 12 månader efter avslutad aktivitet om den inte kräver fortsatt kontakt.

Målgrupp: lärare/pedagog/förälder eller annan medföljande ansvarig person för elevgrupp, deltagande barn och ungdomar på helg- eller lovkurs.

2.2 Kontakt för avtal

Personuppgifter behandlas för att kunna genomföra avtalet.

Uppgifter gallras senast 3 år efter avslutat ärende om inte ärendet kräver fortsatt kontakt.

Målgrupp: tecknare av kommun- och skolavtal eller samarbetsavtal, bokande lärare vid skolbesök eller lärarfortbildningar, bokande förälder vid helg- eller lovkurser, elever som gör gymnasiearbete.

2.3 Anmälan med samtycke

Personuppgifter behandlas enligt den fråga samtycke givits till.

Uppgifter raderas efter begäran. Vi reserverar oss för att information kan kvarstå i tekniska system i 6 månader efter begäran.

Målgrupp: prenumeranter på nyhetsbrev, person som givit tillstånd till publicering av foto eller film.

3. Detaljerad information om personuppgiftshantering

3.1 Besök av elever och lärare för att genomföra skolprogram

Vid besök av skolklasser samlar vi in kontaktinformation till den person som är ansvarig för gruppen under besöket (punkt 2.1), den bokande läraren (punkt 2.2) samt ekonomisk kontaktpunkt vid skola (punkt 2.2).

Information om elevgruppen i form av antal elever, årskurs och skola kan komma att sparas för statistik.

3.2 Elevaktiviteter i form av evenemang och tävlingar

För elevaktiviteter i samband med evenemang samlar vi in kontaktinformation i form av namn, e-postadress och telefonnummer till den person som är ansvarig för gruppen under besöket (punkt 2.1). Ytterligare information kan komma att samlas in för att kunna genomföra det specifika evenemanget eller tävlingen.

Information om skola kan bidra till statistik. Resterande personliga uppgifter gallras när de inte är aktuella längre.

3.3 Läraraktiviteter i form av fortbildningar och evenemang

Vi samlar in information som vi får av dig vid din anmälan till aktivitet för att kunna genomföra den aktuella aktiviteten (punkt 2.2). Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för din aktivitet hos oss.

För läraraktiviteter i samband med evenemang kan ytterligare information komma att samlas in för att kunna genomföra det specifika evenemanget.

Information om skola kan bidra till statistik. Resterande personliga uppgifter gallras när de inte är aktuella längre.

3.4 Barn- och ungdomskurser

Vi samlar in information om dig och ditt barn som vi får av dig vid din anmälan till en kurs (punkt 2.1 och 2.2). Vi samlar in vårdnadshavares namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, barnets namn, födelsedatum, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du lämnar i anmälningsformuläret eller via e-post. Vi avråder dig från att lämna känsliga uppgifter som saknar relevans för ert barns aktivitet hos oss.

Vi samlar in uppgifter om dig som vårdnadshavare för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund och för att kunna genomföra fakturering (punkt 2.2).

Information om barn och ungdomar gallras senast 12 månader efter avslutad kurs. Information om geografiskt område kan bidra till statistik.

3.5 Sponsorer, samarbetspartners och avtalskunder

Vi samlar in dina personuppgifter för att organisera vårt samarbete (punkt 2.2). Dessa personuppgifter gäller ansvariga kontaktpersoner på företag, organisationer och andra aktörer som vi samverkar med samt kommuner, skolor med avtal och deras lärare.

Vi samlar in uppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som partner och för att kunna genomföra fakturering.

3.6 Prenumeration nyhetsbrevet

Vi samlar in namn, e-postadress, skolämne och stadie via företaget Rule Communication för att kommunicera ut vårt Nyhetsbrev (punkt 2.3). Vid avanmälan avregistreras du direkt från prenumerationen av vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter lagras därefter hos Rule Communication. Du avslutar din prenumeration genom en avanmälningslänk i utskicket.

4. Hur vi använder personuppgifterna

Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt besök, ert avtal och/eller för att hålla dig informerad om vår verksamhet enligt avtal. Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

Vi kan komma att spara aggregerad information om skola, geografiskt område, årskurs och antal elever som besöker oss för statistik.

5. Hur du ändrar personuppgifterna

Du kan när som helst dra tillbaka ett samtycke eller begära ändring av dina uppgifter. För dessa fall kontaktar du oss via info@vetenskapenshus.se eller 08-790 98 22.

6. Hur vi skyddar personuppgifterna

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

Information om elevgruppen i form av antal elever, årskurs och skola kan komma att sparas för statistik.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa och under vilken period uppgifterna kommer att lagras.

Du har rätt att dra tillbaka ett samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen endast grundades i samtycke raderar vi dina uppgifter snarast möjligt.

Om personuppgiftsbehandlingen grundade sig i avtal har du rätt att begära rättning av uppgifterna. Men vi har rätt att fortsätta behandla dina uppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart, samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.

Du har rätt att få uppgifter du lämnat överförda i syfte att användas på annat håll.

Du kan kontakta oss angående personuppgifter via info@vetenskapenshus.se.

Anser du att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning, kontakta gärna oss eller vänd dig till Datainspektionen.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Vetenskapens Hus kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att uppfylla våra skyldigheter enligt KTH:s regelverk, eller för att bevaka Vetenskapens Hus rättsliga intressen.

9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya integritetspolicyn via den e-postadress du registrerat hos oss.