Om Vetenskapens Hus

80 000 per år

Vi har kapacitet att årligen möta 80 000 skolelever och lärare (statistik 2018) med huvudsyftet att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt.

Våra aktiviteter är hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik och erbjuds dels i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum, dels i Naturens Hus i Bergianska trädgården, i Stockholm. Vi deltar och genomför också evenemang på stan såsom på ForskarFredag och Edutainmentdag på Gröna Lund.

Våra skolprogram för elevgrupper och kurser för unga på helger och lov handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet. Dessa ”besöksledare” verkar som förebilder för de besökande eleverna när de beskriver sin egen utbildning och berättar om livet som student. Vi ger också kurser för nyanlända ungdomar. Alla våra skolprogram följer läroplanen och anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling nr 4, "God utbildning för alla".

Vi ger också fortbildningar för lärare som ges möjligheten att möta forskningen och fördjupa sig inom olika ämnesområden. Vi arbetar både ämnesfördjupande och ämnesövergripande för att tillmötesgå olika krav i kurs- och ämnesplaner och anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling nr 4, "God utbildning för alla".

Miljöcertifiering

Som en del av KTH och Stockholms universitet är Vetenskapens Hus miljöcertifierat (pdf).

Läs mer om miljöcertifieringen enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001 (KTH).

Vårt mål

Det övergripande målet med verksamheten Vetenskapens Hus är att öka ungas intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. Genom att erbjuda en verksamhet med intressanta experiment och hands-on aktiviteter hoppas vi intressera både lärare och elever i grundskola och gymnasiet. I en förlängning bör verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

Fokusområden 2021-2023

Resurs för elever

I fokus för verksamheten står barn och unga. Målet är att öka kunskap och intressehos elever i grundskola och gymnasium inom naturvetenskap, teknik och matematik. Genom inspirerande aktiviteter som elever kan ta del av underskoldagen, men även genom att erbjuda aktiviteter på deras fritid, vill vi bidra till att fler söker sig vidare till studier och en karriär inom dessa områden. Som en resurs för alla barn, oavsett kön, språkfärdigheter, föräldrars utbildningsnivå eller i vilken socioekonomisk miljö man växer upp, kommer vi under perioden att utveckla arbetet med breddad rekrytering.

Resurs för lärare

För att öka antalet elever vi når är samverkan med lärare en central del. Vi ger lärarna inspiration, kompetenshöjning i form av ämnesfördjupning, en plats att mötas för erfarenhetsutbyte och möjlighet att genomföra praktiknära forskningsprojekt i verksamheten. Lärarna bidrar till verksamheten med sin erfarenhet av undervisning och kunskap om skolans kursinnehåll och behov av komplement.

Resurs för lärosäten, företag och andra aktörer

Under perioden ska samverkan med universitet och näringsliv öka för att ge unga en bild av möjliga karriärvägar inom de naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnesområdena. Vi kommer fortsatt att utveckla och profilera Vetenskapens Hus som ett ämnesdidaktiskt forum i samarbete med forskare och lärare från lärosätena och Stockholms stad, med syftet att bidra till ökad kvalitet i utbildning och undervisning.

Vår vision

Vi utmanar unga att utforska världen.

Vår mission

Alla vi möter ska få chans att upptäcka hur spännande och viktigt det är med naturvetenskap, teknik och matematik.

Historik och ägande

I maj 1996 invigdes Vetenskapslaboratoriet vid Fysikum av universitetets rektor, Gustaf Lindencrona, i närvaro av bl a Jan Nilsson, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som stödde projektet. Laboratoriet utvidgades under slutet av 90-talet med ett samarbete med Astronomi från Saltsjöbaden och KTH:s bioteknik och fysik. Och när AlbaNova universitetsområde nu började ta form planerades också för ett större Vetenskapslaboratorium i ett eget hus i det gamla sjukhusområdet på Roslagstulls höjd.

2001 startades så Vetenskapens Hus upp i nya lokaler vid AlbaNova. Syftet var då liksom nu att skapa ett större intresse för de naturvetenskapliga ämnena och låta unga pröva på naturvetenskap på riktigt. Initiativtagare till det nya projektet Vetenskapens Hus var KTH, Stockholms universitet samt Vetenskapsstaden.

Vetenskapen Hus invigdes den 23 april 2003 av Hans Majestät Konungen i närvaro av landshövding, rektorer och representanter från utbildningsdepartementet, näringslivet, kommunen och stiftelser. År 2005 utvecklades också kemiämnet i huset och under 2007 även matematik, i samarbete med KTH och Stockholms universitet.

Under 2008 utvidgade Vetenskapens Hus också sin verksamhet i och med ett samgående med Naturens Hus i Bergianska trädgården. År 2012 togs beslut om en mer långsiktig strategi för verksamheten. KTH och Stockholms universitet gick in i ett mer aktivt ägande. År 2012-2017 ingick Vetenskapens Hus administrativt i KTH:s skola, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE). Från och med 2018 ingår verksamheten i Skolan för industriell teknik och management (ITM).

Vetenskapens Hus ägs idag av KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad är långsiktig partner.

Ladda ned filer